• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego bathbomb-art zaktualizowany dnia 26.06.2023 r.

 

Postanowienia ogólne:

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego bathbomb-art.com, który jest dostępny pod adresem https://bathbomb-art.com (dalej zwany „Sklepem”).
 2. Sklep prowadzony jest przez Joannę Wójcik (Bukowska 18A/3, 60-811, Poznań), prowadzącą działalność nierejestrowaną, zwaną w niniejszym regulaminie ‘bathbomb-art.’ lub „Sprzedawca”
 3. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu w całości.
 4. Prawa autorskiedo Sklepu oraz zawartych w nim treści oraz zdjęć należą do Sklepu Internetowego. Żadna część publikacji lub sklepu nie może być kopiowana, ani przesyłana w żadnej formie bez wcześniejszej zgody właściciela praw autorskich. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 

Określenia użyte w regulaminie:

 

 1. Czas realizacji zamówienia- czas, w jakim Sprzedawca skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania na adres wskazany przez Klienta;
 2. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Klient - osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 4. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z 'bathbomb-art. niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 5. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 6. Sklep Internetowy (Sklep)- sklep działający pod adresem https://bathbomb-art/, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Sprzedwacę;
 7. Towar - produkty oferowane do sprzedaży dostępne w Sklepie Internetowym;
 8. Umowa sprzedaży- umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 r. poz. 827);
 9. Zamówienie- rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

Rejestracja konta i dokonanie Zamówienia

 

 1. Do składania zamówień w sklepie internetowym uprawnieni są Klienci zarejestrowani, posiadający konto w sklepie oraz klienci niezarejestrowani. 
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego(w szczególności podanie wymaganych danych osobowych, ustalenie loginu i hasła), znajdującego się na stronie internetowej Sklepu. Czynności te przeprowadza się jednorazowo. 
 3. Login i hasło są informacjami poufnymi.
 4. Składając zamówienie, Klient zobowiązany jest podać prawdziwe, aktualne dane kontaktowe.
 5. Wymaganym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanieprzez Klienta Regulaminu Sklepu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole w formularzu. Brak akceptacji przez Klienta tego Regulaminu uniemożliwia skorzystanie z możliwości zakupu towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  5. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez kliknięcie przycisku „Zamów i zapłać". Po kliknięciu „Zamów i zapłać” Klient ma obowiązek zapłacić za zamówienie.
   Do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamów i zapłać”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia, w szczególności w zakresie wyboru towaru, miejsca dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia.
  7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towaru będącego przedmiotem zamówienia.
  9. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem, że zamówienie dotarło do sklepu.
  10. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku:
  a) braku potwierdzenia danych Klienta;
  b) wyczerpania zapasów towarowych;
  c) niemożności wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Sklepu.
  11. Dostawa zamówienia następuje w ciągu 3-4 dni roboczych. Na dostawę składa się czas realizacji zamówienia (wysyłki) 1-2 dni robocze oraz czas doręczenia zamówienia, 1-2 dni robocze, zazwyczaj następnego dnia roboczego.
  12. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
  13. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:
  a) wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,
  b) oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu.

 

Ceny i formy płatności

 

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają obowiązujący podatek VAT i nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
 2. Cena podana przy Towarze jest wiążącaod chwili złożenia przez klienta zamówienia i otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, razem z kosztami przesyłki, pokazywana jest, po wyborze formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów w każdym czasie, jednak cena ustalona w momencie składania zamówienia jest wiążąca dla Klienta.
 5. Sklep umożliwia płatność za zamówienie za pomocą przelewu bankowego lub za pośrednictwem serwisu Sky-Pay.
 6. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, Klient zobowiązany jest dokonać płatności w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie anulowane i jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży

Dane do przelewu:

Santander Bank Polska
28109017370000000137052075
bathbomb-art

Bukowska 18A/3

60-811, Poznań

 1. Nie jest możliwe połączenie kilku różnych metod płatności przy opłacaniu jednego zamówienia.

 

Formy dostawy i realizacja Zamówienia

 

 1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, rozpoczyna się proces realizacjiZamówienia przez Sklep.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem kuriera InPost, DHL POP lub Paczkomaty 24/7. Kupujący dokonuje wyboru formy dostawy.
 3. Czas dostawyzamówienia wynosi 3-4 dni Na dostawę składa się czas realizacji zamówienia (wysyłki) 1-2 dni robocze oraz czas doręczenia 1-2 dni robocze,
 4. Przy zamówieniach o wartości co najmniej 99 zł brutto i wyborze opcji wysyłki DHL POP lub Paczkomaty 24/7 dostawa jest bezpłatna. Jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż 99 zł brutto lub wybrana została forma wysyłki kurierem InPost, naliczany jest do zamówienia koszty wysyłki.
 5. Aktualne ceny dostaw można znaleźć w zakładce ‘Dostawa’.
 6. Odbiór osobistynie jest możliwy.
 7. Czas realizacji zamówienia wynosi średnio do 2 dni roboczych. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas doręczenia przesyłki przez przewoźnika. Czas realizacji liczy się od chwili:
 8. otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty, gdy klient dokonuje płatności przy użyciu serwisu Sky-Pay,
 9. zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy, gdy klient wpłaca przelewem na rachunek.
 10. Sklep pracuje w dni robocze w godzinach 8.00-17.00. Zamówienia złożone po godzinie 17.00 są traktowane jako zamówienia złożone następnego dnia. Natomiast złożone od piątku po godz. 15-tej do niedzieli traktowane są jak złożone w poniedziałek następujący po weekendzie.
 11. W wyjątkowych przypadkach, a w szczególności w przypadku okresowej, wzmożonej sprzedaży termin realizacji zamówienia może się wydłużyć. Klient zostanie o tym poinformowany mailowo.
 12. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W szczególnych przypadkach, gdy Klient nie miał aktualnej informacji o niedostępności produktu, zamówienie, za zgodą Klienta, jest wysyłane bez brakującej pozycji. Po otrzymaniu dostawy brakującego produktu przez Sklep, brakujący produkt jest dosyłany Klientowi na koszt Sklepu.
 13. Klient, odbierając przesyłkę z Zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania zalecamy, w obecności listonosza lub kuriera, sporządzić protokół szkody. Będzie to podstawa do złożenia reklamacji przez Sklep u dostawcy. Dostarczenie protokołu szkody nie jest wymagane do złożenia reklamacji przez Klienta.

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru, zgodnie z przepisami prawa.
 2. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie należy wysłać na adres: kontakt@bathbomb-art.com przed upływem 14 dni od otrzymania zamówienia.
 3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi poprzez wiadomość e-mail (podany przy zawieraniu Umowy sprzedaży) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar niezwłocznie, jednak nie później niż przed końcem biegu 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy. Towar należy zwrócić w stanie nienaruszonym i kompletnym, w oryginalnym opakowaniu. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie
 5. Zwracany produkt nie powinien wskazywać śladów zużycia.
 6. Zwracane Towary należy odesłać na adres: Joanna Wójcik, Bukowska 18A/3, 60-811, Poznań
 7. Koszty zwrotu ponosi Klient.
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń lub wad towarów należy zgłaszać w terminie 14 dni od daty otrzymania. Sklep podejmie działania mające na celu rozwiązanie problemu jak najszybciej i najkorzystniej dla Klienta.

 

Reklamacja Towaru

 

 1. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad.
 2. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułurękojmi za wady Towaru.
 3. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi za pomocą wiadomości e-mail na adres: kontakt@bathbomb-art.com z dopiskiem „reklamacja”.
 4. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta.
 5. Sprzedawca jest odpowiedzialnywzględem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Klient może:
 6. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klienta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
 7. żądać wymiany Towaru na wolny od wadalbo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

 

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: Joanna Wójcik, Bukowska 18A/3, 60-811, Poznań
 2. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Joanna Wójcik
 2. Dane takie jak: imię (imiona), nazwisko, adres, adres wysyłki, dane przedsiębiorstwa, na które ma być wystawiona faktura, nr telefonu, adres email, szczegóły zamówienia przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu realizacji zamówienia i wykonania umowy sprzedaży, zawartej w związku ze złożeniem zamówienia. Zakres przetwarzanych danych określony jest treścią złożonego zamówienia i danych niezbędnych do jego realizacji w tym potwierdzenia przyjęcia zamówienia, wysyłki zamówionych towarów, nawiązania kontaktu z Klientem przez dostawcę i obejmuje dane takie jak: imię, nazwisko, adres, adres do wysyłki, firma, NIP, nr telefonu, adres poczty elektronicznej. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w wykonaniu obowiązków, jakie ciążą na Administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Na podstawie uzasadnionego interesu zachowujemy powyższe dane w celu możliwości realizacji umowy oraz uzyskania świadczenia z niej wynikającego, jak również w celu realizacji ustawowych obowiązków podatkowych - zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane innym podmiotom – w zależności od wybranych przez niego kanałów płatności Sky-Pay oraz wybranego sposobu dostawy towaru. Podmiotami tymi mogą być: DHL oraz InPost, a także podmioty dostarczające usługi dla naszej firmy.
 5. Dane Klienta nigdy nie były i nie będą przedmiotem sprzedaży.
 6. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który sprzedawca zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
 7. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów podane na niniejszej platformie https://bathbomb-art.com przekazanych w formie wiadomości mailowych, telefonicznie i każdy inny sposób w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz podanie niektórych z nich jest niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży oraz wysyłki. Brak zgody na podanie danych niezbędnych z formularza złożenia zamówienia skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia.
 9. Klienta ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 11. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu.